REGULAMIN
Półkolonii Zimowych Feriada 2023

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji z siedzibą przy al. Piastów 7, 70-327 w Szczecinie zwany dalej Organizatorem jest twórcą projektu pod nazwą Półkolonie Zimowe Feriada 2023. Zajęcia będą odbywały się w salach dydaktycznych Pałacu Młodzieży w Szczecinie oraz salach dydaktycznych przystosowanych na potrzeby półkolonii.

Adres:

Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie
70-327 Szczecin, al. Piastów 7
Tel.: 91 422 99 59 wew. 25
e-mail: organizacyjny@palac.szczecin.pl

 
Cele i zadania Półkolonii Zimowych Feriada 2023
   
 1. Rozwój różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej edukacji, w szczególności kulturalnej i artystycznej.
 2. Poszerzanie wiedzy na temat różnorodności kultur na świecie.
 3. Uświadamianie znaczenia zdrowego i aktywnego stylu życia.
 4. Pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci i młodzieży.
 5. Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego w różnych dziedzinach.
 6. Kształtowanie pozytywnego i czynnego modelu spędzania wolnego czasu.
 7. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
 
Uczestnicy Półkolonii Zimowych Feriada 2023

Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach wiekowych: grupy młodsze obejmują klasy 0-2, grupy starsze obejmują klasy 3-5 szkoły podstawowej. Liczebność jednej grupy wynosi maksymalnie 15 osób. Dokładne sprecyzowanie liczebności grup nastąpi po zakończeniu rekrutacji.

Organizacja zajęć Półkolonii Zimowych Feriada 2023

Turnusy:
 • 13.02.2023 – 17.02.2023 – pierwszy turnus
 • 20.02.2023 – 24.02.2023 – drugi turnus
Koszt jednego turnusu: 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych)

 

Organizator zapewnia uczestnikom bezpieczną i higieniczną formę organizacji zajęć, opiekę wykwalifikowanej kadry oraz poczęstunek w formie cateringu (śniadanie i jednodaniowy obiad). Odpowiedzialność organizatorów za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego. Sposób opuszczania placówki przez jej uczestników określa oświadczenie rodziców (powrót samodzielny bądź odbiór przez osobę wskazaną w oświadczeniu) zawarte w karcie kwalifikacyjnej.

Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć.

 

ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W GODZINACH 8.30 – 15.30
Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania worka z obuwiem zmiennym!

 

Plan zajęć będzie dostępny na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń umieszczonej na terenie placówki.

 
Zasady rekrutacji na Półkolonie Zimowe Feriada 2023

 
  Rodzic lub opiekun kandydata na półkolonie zobowiązany jest do:
 1. Zapoznania się z ABC Rekrutacji dotyczącym zapisów dostępnym na stronie www.palac.szczecin.pl w zakładce PÓŁKOLONIE.
 2. Założenia konta użytkownika, które będzie możliwe od dnia 26 stycznia 2023r. od godziny 17.00
 3. Wypełnienia karty kwalifikacyjnej.
 4. Dokonania wyboru grupy oraz turnusu zajęć.
Rekrutacja elektroniczna na półkolonie rozpocznie się: 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 19.00, a zakończy 8 lutego 2023 r. (środa) o godzinie 23.59

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową. Organizator zastrzega sobie możliwość ręcznej weryfikacji wyników naboru elektronicznego (poprzez analizę danych systemowych) w przypadku wystąpienia awarii systemu, skutkującej przekroczeniem limitu 15 osób w grupie.

Po zakwalifikowaniu w drodze rekrutacji elektronicznej w ciągu 48 godzin należy: uiścić opłatę za uczestnictwo w zajęciach i wysłać potwierdzenie wpłaty na adres mailowy polkolonie@palac.szczecin.pl za pośrednictwem strony naboru.
Opłatę w wysokości 450 złotych można dokonać wyłącznie przelewem na numer konta: 31 1020 4795 0000 9602 0278 3934 z dopiskiem Półkolonie Zimowe Feriada 2023, numerem turnusu, numerem grupy oraz imieniem i nazwiskiem dziecka.

W przypadku niedokonania wpłaty zwalniane miejsca będą mogły zająć dzieci wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń!

Rezygnacja z półkolonii / wykreślenie z listy uczestników

Rodzic / opiekun może wykreślić dziecko z listy uczestników półkolonii poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, które będzie wysłane drogą elektroniczną po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu nieobecności dziecka do Działu Organizacyjnego pod numer telefonu 91 422 99 59. Istnieje możliwość zwrotu części opłaty za zajęcia, maksymalnie 80% kwoty (360 zł). Dotyczy ona tylko szczególnych przypadków (np. choroby dziecka) i nieobecności na całym turnusie. W przypadku uzasadnionej nieobecności w trakcie trwania turnusu zwrot za jeden dzień wynosi 72 złote.
W przypadku samodzielnego oddalania się od opiekunów, niewykonywania poleceń wychowawców a także rażącego naruszania przez dziecko regulaminu uczestnika, zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej, uczestnik może być ukarany upomnieniem bądź wykluczeniem z udziału w półkoloniach.

Skargi i wnioski

Rodzic / opiekun ma prawo złożyć skargę lub wniosek do organizatora. Skargi i wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@palac.szczecin.pl Rozpatrzenie wniosku lub skargi nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku, wysłanego na adres podany w karcie kwalifikacyjnej.

Postanowienia końcowe

Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować telefonicznie 91 852 20 93 lub poprzez adres e-mail: iod@spnt.pl Przystąpienie do uczestnictwa w półkoloniach jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zasad bezpieczeństwa określonych przez Organizatora. Zajęcia mają charakter dobrowolny a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców dzieci. Uczestnicy zobowiązani są śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl oraz stosować się do nich.
Regulamin obowiązuje od 26.01.2023r.

 

©2023 Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji :: 70-327 Szczecin, Al.Piastów 7