REGULAMIN
Półkolonii letnich „ODKRYJ SWÓJ TALENT” 2023

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji z siedzibą przy al. Piastów 7, 70-327 w Szczecinie zwany dalej Organizatorem jest twórcą projektu pod nazwą Półkolonie letnie „Odkryj swój talent” 2023. Zajęcia będą odbywały się w salach dydaktycznych Pałacu Młodzieży w Szczecinie oraz salach dydaktycznych przystosowanych na potrzeby półkolonii.

Adres:

Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie
70-327 Szczecin, al. Piastów 7
Tel.: 91 422 99 59 wew. 25
e-mail: organizacyjny@palac.szczecin.pl

 
Cele i zadania Półkolonii letnich „Odkryj swój talent” 2023
   
 1. Rozwój różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej edukacji, w szczególności kulturalnej i artystycznej.
 2. Uświadamianie znaczenia zdrowego i aktywnego stylu życia.
 3. Pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci i młodzieży.
 4. Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego w różnych dziedzinach.
 5. Kształtowanie pozytywnego i czynnego modelu spędzania wolnego czasu.
 6. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
 
Uczestnicy Półkolonii letnich „Odkryj swój talent” 2023

Zajęcia będą prowadzone w trzech grupach wiekowych: grupy młodsze obejmują klasy 0-2, grupy średnie obejmują klasy 3-5, grupy starsze obejmują klasy 6-8 szkoły podstawowej. Liczebność jednej grupy wynosi maksymalnie 15 osób. Dokładne sprecyzowanie liczebności grup nastąpi po zakończeniu rekrutacji.

Organizacja zajęć Półkolonii letnich „Odkryj swój talent” 2023

Turnusy:
 • 26.06.2023 – 30.06.2023 – pierwszy turnus
 • 03.07.2023 – 07.07.2023 – drugi turnus
 • 10.07.2023 – 14.07.2023 – trzeci turnus
Koszt jednego turnusu: 460 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych)

 

Organizator zapewnia uczestnikom bezpieczną i higieniczną formę organizacji zajęć, opiekę wykwalifikowanej kadry oraz poczęstunek w formie cateringu (śniadanie i jednodaniowy obiad). Odpowiedzialność organizatorów za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego. Sposób opuszczania placówki przez jej uczestników określa oświadczenie rodziców (powrót samodzielny bądź odbiór przez osobę wskazaną w oświadczeniu) zawarte w karcie kwalifikacyjnej.

Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć.

 

ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W GODZINACH 8.30 – 15.30
Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania worka z obuwiem zmiennym!

 

Plan zajęć będzie dostępny na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń umieszczonej na terenie placówki.

 
Zasady rekrutacji na Półkolonie letnie „Odkryj swój talent” 2023

 
  Rodzic lub opiekun kandydata na półkolonie zobowiązany jest do:
 1. Zapoznania się z ABC Rekrutacji dotyczącym zapisów dostępnym na stronie www.palac.szczecin.pl w zakładce PÓŁKOLONIE.
 2. Założenia konta użytkownika, które będzie możliwe od dnia 6 czerwca 2023r. od godziny 19.00
 3. Wypełnienia karty kwalifikacyjnej.
 4. Dokonania wyboru grupy oraz turnusu zajęć.
Rekrutacja elektroniczna na półkolonie rozpocznie się: 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godzinie 19.00, a zakończy 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 23.59

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową.

W przypadku wyczerpania miejsc w danej grupie, rodzic może zapisać dziecko do innej grupy. W przypadku wolnych miejsc po 12 czerwca 2023 istnieje możliwość zapisania dziecka osobiście w Dziale Organizacyjnym Pałacu Młodzieży (pok.3) lub telefonicznie 91 422 99 59.

Organizator zastrzega sobie możliwość ręcznej weryfikacji wyników naboru elektronicznego (poprzez analizę danych systemowych) w przypadku wystąpienia awarii systemu, skutkującej przekroczeniem limitu 15 osób w grupie.

Po zakwalifikowaniu w drodze rekrutacji elektronicznej należy wypełnić i podpisać kartę kwalifikacyjną oraz uiścić (wyłącznie przelewem) opłatę w wysokości 460 złotych na numer konta: 31 1020 4795 0000 9602 0278 3934 z dopiskiem Półkolonie letnie „Odkryj swój talent” 2023, numerem turnusu, numerem grupy oraz imieniem i nazwiskiem dziecka.


Następnie od 13.06.2023 do 15.06.2023 do godziny 18.00 należy dostarczyć wydrukowaną i podpisaną kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem wpłaty do 
Działu Organizacyjnego (pok.3).

W przypadku niedokonania wpłaty zwalniane miejsca będą mogły zająć dzieci wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń!

Rezygnacja z półkolonii / wykreślenie z listy uczestników

Rodzic / opiekun może wykreślić dziecko z listy uczestników półkolonii poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, które będzie wysłane drogą elektroniczną po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu nieobecności dziecka do Działu Organizacyjnego pod numer telefonu 91 422 99 59. Istnieje możliwość zwrotu części opłaty za zajęcia, maksymalnie 80% kwoty (368 złotych). Dotyczy ona tylko szczególnych przypadków (np. choroby dziecka) i nieobecności na całym turnusie. W przypadku uzasadnionej nieobecności w trakcie trwania turnusu zwrot za jeden dzień wynosi 73,60 złote.

W przypadku samodzielnego oddalania się od opiekunów, niewykonywania poleceń wychowawców a także rażącego naruszania przez dziecko regulaminu uczestnika, zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej, uczestnik może być ukarany upomnieniem bądź wykluczeniem z udziału w półkoloniach.

Skargi i wnioski

Rodzic / opiekun ma prawo złożyć skargę lub wniosek do organizatora. Skargi i wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@palac.szczecin.pl Rozpatrzenie wniosku lub skargi nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku, wysłanego na adres podany w karcie kwalifikacyjnej.

Postanowienia końcowe

Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować telefonicznie 91 852 20 93 lub poprzez adres e-mail: iod@spnt.pl. Przystąpienie do uczestnictwa w półkoloniach jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zasad bezpieczeństwa określonych przez Organizatora. Zajęcia mają charakter dobrowolny a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców dzieci. Uczestnicy zobowiązani są śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl oraz stosować się do nich.
Regulamin obowiązuje od 06.06.2023r.

 

©2023 Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji :: 70-327 Szczecin, Al.Piastów 7