logo

Pałac Młodzieży

Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie
REGULAMIN PÓŁKOLONII  letnich 2022
zdrowo - aktywnie - KULTURALNIE

 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji z siedzibą przy al. Piastów 7, 70-327 w Szczecinie zwany dalej Organizatorem jest twórcą projektu pod nazwą Półkolonie letnie 2022 „Zdrowo-Aktywnie-Kulturalnie”. Zajęcia będą odbywały się w salach dydaktycznych Pałacu Młodzieży w Szczecinie. 

Adres:                                                              

Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

al. Piastów 7

70-327 Szczecin

Tel.: 91 422 99 59 wew. 25

e-mail: organizacyjny@palac.szczecin.pl

 

 Cele i zadania Półkolonii letnich 2022 „Zdrowo-Aktywnie-Kulturalnie”

 

  1. Rozwój różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej edukacji, w szczególności kulturalnej i artystycznej.
  2. Poszerzanie wiedzy na temat różnorodności kultur na świecie.
  3. Uświadamianie znaczenia zdrowego i aktywnego stylu życia.
  4. Pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci i młodzieży.
  5. Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego w różnych dziedzinach.
  6. Kształtowanie pozytywnego i czynnego modelu spędzania wolnego czasu.
  7. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

 

Uczestnicy Półkolonii letnich 2022 „Zdrowo-Aktywnie-Kulturalnie”

 

Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach wiekowych: grupy młodsze obejmują klasy 0-2, grupy starsze obejmują klasy 3-5 szkoły podstawowej. Liczebność jednej grupy wynosi maksymalnie 15 osób. Dokładne sprecyzowanie liczebności grup nastąpi po zakończeniu rekrutacji.

 

Organizacja zajęć Półkolonii letnich 2022 „Zdrowo-Aktywnie-Kulturalnie”

 

Turnusy:

27.06.2022 – 01.07.2022 – pierwszy turnus

04.07.2022 – 08.07.2022 – drugi turnus

11.07.2022 – 15.07.2022 – trzeci turnus

 

Organizator zapewnia uczestnikom bezpieczną i higieniczną formę organizacji zajęć, opiekę wykwalifikowanej kadry oraz poczęstunek w formie cateringu (śniadanie i jednodaniowy obiad). Odpowiedzialność organizatorów za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego. Sposób opuszczania placówki przez jej uczestników określa oświadczenie rodziców (powrót samodzielny bądź odbiór przez osobę wskazaną w oświadczeniu) zawarte
w karcie kwalifikacyjnej.

Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć.

 

ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W GODZINACH 8.30 – 15.30

 

Plan zajęć będzie dostępny na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń umieszczonej na terenie placówki.

 

Zasady rekrutacji na Półkolonie letnie 2022 „Zdrowo-Aktywnie-Kulturalnie”

 

Od dnia 09.06.2022 r. rodzic lub opiekun kandydata na półkolonie zobowiązany jest do:

1. Założenia konta użytkownika i zapoznania się z ABC dotyczącym zapisów dostępnym na stronie www.palac.szczecin.pl

2. Dokonania zapisu na wybrane zajęcia w trakcie rekrutacji tzn. od 14.06.2022 r. od godz. 19.00 do momentu wyczerpania miejsc.

Rekrutacja elektroniczna na półkolonie rozpocznie się:  14.06.2022 r. (wtorek)
o godzinie 19.00, a zakończy się w momencie wyczerpania limitu miejsc.

Organizator zastrzega sobie możliwość ręcznej weryfikacji wyników naboru elektronicznego (poprzez analizę danych systemowych) w przypadku wystąpienia awarii systemu, skutkującej przekroczeniem limitu 15 osób w grupie.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogły zająć dzieci wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

 

Po zakwalifikowaniu w drodze rekrutacji elektronicznej należy wypełnić i podpisać kartę kwalifikacyjną oraz uiścić za uczestnictwo w zajęciach (wyłącznie przelewem) opłatę w wysokości 400 złotych na numer konta:
31 1020 4795 0000 9602 0278 3934 z dopiskiem Półkolonie letnie 2022 „Zdrowo-Aktywnie-Kulturalnie”, numerem turnusu, numerem grupy oraz imieniem i nazwiskiem dziecka. Następnie załączyć i wysłać wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem wpłaty drogą elektroniczną na adres polkolonie@palac.szczecin.pl. Akceptowane pliki: .jpg, .png, .pdf do 2 MB,  najpóźniej przed rozpoczęciem półkolonii.

Rezygnacja z półkolonii / wykreślenie z listy uczestników

Rodzic / opiekun może wykreślić dziecko z listy uczestników półkolonii poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, które będzie wysłane drogą elektroniczną po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu nieobecności dziecka do Działu Organizacyjnego pod numer telefonu 91 422 99 59. Istnieje możliwość zwrotu części opłaty za zajęcia maksymalnie

80% kwoty (320 zł). Dotyczy ona tylko szczególnych przypadków (np. choroby dziecka) i nieobecności na całym turnusie. W przypadku rezygnacji w czasie trwania turnusu zwrot za jeden dzień wynosi 80 złotych.

W przypadku samodzielnego oddalania się od opiekunów, niewykonywania poleceń wychowawców a także rażącego naruszania przez dziecko regulaminu uczestnika, zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej, uczestnik może być ukarany upomnieniem bądź wykluczeniem z udziału w półkoloniach.

Skargi i wnioski

Rodzic / opiekun  ma prawo złożyć skargę lub wniosek do organizatora. Skargi i wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@palac.szczecin.pl Rozpatrzenie wniosku lub skargi nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku, wysłanego na adres podany w karcie kwalifikacyjnej.

Postanowienia końcowe

Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować telefonicznie

91 852 20 93 lub poprzez adres e-mail: iod@spnt.pl

Przystąpienie do uczestnictwa w Półkoloniach letnich 2022 „Zdrowo-Aktywnie-Kulturalnie” jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zasad bezpieczeństwa określonych przez Organizatora. Zajęcia mają charakter dobrowolny a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców dzieci. Uczestnicy zobowiązani są śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl oraz stosować się do nich.

Regulamin obowiązuje od 09.06.2022 r.