Pałac Młodzieży

Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

REGULAMIN PÓŁKOLONII FERIADA 2020

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji z siedzibą przy al. Piastów 7, 70-327 w Szczecinie zwany dalej Organizatorem jest twórcą projektu pod nazwą  PÓŁKOLONIA „FERIADA 2020”. Zajęcia będą odbywały się w obiektach Pałacu Młodzieży w Szczecinie.

Adres:                                                              

Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie
al. Piastów 7
70-327 Szczecin
Tel.: 91 422 99 59 wew.25
e-mail: organizacyjny@palac.szczecin.pl

 

 Cele i zadania PÓŁKOLONII „FERIADA 2020”.

1. Rozwój różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej edukacji, w szczególności  kulturalnej i artystycznej.

2. Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego w różnych dziedzinach.

3. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej.

4. Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu.

5. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

Uczestnicy PÓŁKOLONII „FERIADA  2020”

Zajęcia będą prowadzone w grupach wiekowych: grupy młodsze obejmują klasy 0-3,  grupy starsze obejmują klasy 4-6 szkoły podstawowej. 

Liczebność  jednej  grupy  wynosi  maksymalnie 15 osób. Dokładne  sprecyzowanie  liczebności nastąpi po zakończeniu rekrutacji.  

Warunkiem uczestnictwa w PÓŁKOLONII „FERIADA 2020” jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Organizacja zajęć PÓŁKOLONII „FERIADA 2020”

Turnusy PÓŁKOLONII „FERIADA 2020”

10.02.2020 – 14.02.2020 – pierwszy turnus

17.02.2020 – 21.02.2020 – drugi turnus

 

Zajęcia będą odbywały się w godzinach  8.30 - 15.30
Plan zajęć  będzie  podany  na  stronie  internetowej oraz będzie dostępny na terenie placówki.

 

Rekrutacja na PÓŁKOLONIĘ „FERIADA 2020”

 

Rekrutacja elektroniczna na półkolonię rozpocznie się:  15.01.2019 (środa) o godzinie 19.00
a zakończy się o godzinie 20.00 lub w momencie wyczerpania limitu miejsc.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość ręcznej weryfikacji wyników naboru elektronicznego
(poprzez analizę danych systemowych) w przypadku wystąpienia awarii systemu,
skutkującej przekroczeniem limitu 15 osób w grupie.

 

Składanie wniosków i dokonywanie wpłat

 

 

Od 16.01.2020 do 17.01.2020 do godziny 18.00 rodzic lub opiekun kandydata na PÓŁKOLONIĘ „FERIADA 2020”  zobowiązany jest do:

 • wypełnienia formularza rejestracyjnego dziecka, dostępnego na stronie internetowej naboru,
 • uiszczenia wyłącznie przelewem 250 złotych opłaty za uczestnictwo w zajęciach  na konto numer: 31 1020 4795 0000 9602 0278 3934 
  z dopiskiem „FERIADA 2020”, numerem turnusu, grupy oraz imieniem i nazwiskiem dziecka,
 • dostarczenia wydrukowanego i podpisanego oryginału formularza oraz potwierdzenia przelewu do Działu Organizacyjnego Pałacu Młodzieży
  (pok. 03)

Po złożeniu formularza wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu we wskazanym terminie kandydat jest uczestnikiem PÓŁKOLONII „FERIADA 2020”.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z  powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogły zająć dzieci wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń. 

 

Zajęcia w grupach oraz informacje o cateringu

Uczestnicy PÓŁKOLONII „FERIADA 2020”:

 • przychodzą na zajęcia punktualnie,
 • przestrzegają  zasad  obowiązujących  w  „Regulaminie  uczestnika  PÓŁKOLONII  „Feriada 2020”,
 • wykonują  polecenia prowadzących zajęcia, wychowawców i opiekunów,
 • posiadają  obuwie zmienne sportowe oraz strój dostosowany do zajęć odbywających się w sali gimnastycznej,
 • nie opuszczają sal zajęciowych bez zgody wychowawcy.

 

Organizator zapewnia uczestnikom opiekę wykwalifikowanej kadry oraz poczęstunek w formie cateringu (śniadanie i obiad). Odpowiedzialność organizatorów za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia. Sposób opuszczania placówki przez jej uczestników określa oświadczenie rodziców (powrót samodzielny bądź odbiór przez osobę wskazaną w oświadczeniu) zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć.

 

Wykreślenie z listy uczestników PÓŁKOLONII „FERIADA 2020”

 

Rodzic/opiekun może wykreślić dziecko z listy uczestników PÓŁKOLONII „FERIADA 2020” osobiście, poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia, dostępnego w Dziale Organizacyjnym Pałacu Młodzieży. Tylko w uzasadnionych przypadkach (np. choroba dziecka potwierdzona zaświadczeniem lekarskim) istnieje możliwość zwrotu części opłaty za zajęcia. W przypadku samodzielnego oddalania się od opiekunów, niewykonywania poleceń wychowawców a także rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej uczestnik może być ukarany upomnieniem bądź wykluczeniem z udziału w półkoloniach.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: telefonicznie: 91 852 20 93 lub e-mail: iod@spnt.pl.

Dane osobowe, przekazane Organizatorowi przez rodzica/opiekuna uczestnika półkolonii organizowanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia półkolonii, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę półkolonii.

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego,
a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji półkolonii lub do czasu wycofania zgody.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału
w półkoloniach.

Skargi i wnioski

Rodzic/opiekun  ma prawo złożyć skargę lub wniosek do organizatora. Skargi i wnioski należy składać drogą elektroniczną

na adres sekretariat@palac.szczecin.pl Rozpatrzenie wniosku lub skargi nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku, wysłanego na adres podany w  formularzu zgłoszeniowym. Decyzja wydana na skutek skargi jest ostateczna i nie służy od niej żadna droga odwoławcza. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygać będą Sądy właściwe miejscowo, ze względu na siedzibę Organizatora.

Postanowienia końcowe               

Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach PÓŁKOLONII „FERIADA 2020”, jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zasad określonych przez Organizatora.

Uczestnicy PÓŁKOLONII „FERIADA 2020” obowiązani są śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl oraz stosować się do nich. Regulamin obowiązuje od 07.01.2020 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie internetowej.