logo

Pałac Młodzieży

Pomorskie Centrum Edukacji
w Szczecinie

 REGULAMIN PÓŁKOLONII

„FERIADA 2018”

Organizator PÓŁKOLONII „FERIADA 2018” w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 7, 70-327 Szczecin
zwany dalej Organizatorem jest twórcą projektu pod nazwą  PÓŁKOLONIA „FERIADA 2018”.

Adres:                                                               

                                             Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

al. Piastów 7, 70-327 Szczecin

Tel.: 91 422 99 59

                                                           e-mail: organizacyjny@palac.szczecin.pl

 

Zajęcia będą odbywały się w obiektach  Pałacu Młodzieży w Szczecinie oraz wynajętych salach dydaktycznych przystosowanych na potrzeby półkolonii.  

 

 Cele i zadania PÓŁKOLONII „FERIADA 2018”.

1. Rozwój różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej edukacji, w szczególności

    kulturalnej i artystycznej.

2. Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego w różnych dziedzinach.

3. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej.

4. Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu.

5. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

 

Uczestnicy PÓŁKOLONII „FERIADA  2018”

Zajęcia będą prowadzone w grupach wiekowych: grupy młodsze obejmują klasy 0-2, klasy 3-4, starsze grupy obejmują klasy 5-7 szkoły podstawowej. Liczebność  jednej  grupy  wynosi maksymalnie 15 osób. Dokładne  sprecyzowanie  liczebności nastąpi po zakończeniu rekrutacji.  

Warunkiem uczestnictwa w PÓŁKOLONII „FERIADA 2018” jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub prawnego opiekuna.

 

Organizacja zajęć PÓŁKOLONII „FERIADA 2018”

Turnusy PÓŁKOLONII „FERIADA 2018”

15.01.2018 – 19.01.2018 – pierwszy turnus

22.01.2018 – 26.01.2018 – drugi turnus

Zajęcia będą odbywały się w godzinach  8.30 - 15.30.

Plan zajęć  będzie  podany  na  stronie  internetowej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczonej na terenie placówki.

 

Rekrutacja na PÓŁKOLONIĘ „FERIADA 2018”

 

Rekrutacja elektroniczna na półkolonię rozpocznie się:  4.01.2018 (czwartek) o godzinie 19.00
a zakończy się o godzinie 20.00 lub w momencie wyczerpania limitu miejsc.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość ręcznej weryfikacji wyników naboru elektronicznego
(poprzez analizę danych systemowych) w przypadku wystąpienia awarii systemu skutkującej
przekroczeniem limitu 15 osób w grupie.

 

Składanie wniosków i dokonywanie wpłat:

Od  05.01.2018  do 08.01.2018  do godziny 18.00  rodzic lub opiekun kandydata na PÓŁKOLONIĘ „FERIADA 2018”  zobowiązany jest do:

  • wypełnienia formularza rejestracyjnego dziecka, dostępnego na stronie internetowej naboru,
  • uiszczenia 160 złotych opłaty za uczestnictwo w zajęciach w kasie Pałacu Młodzieży lub przelewem na konto numer: 31 1020 4795 0000 9602 0278 3934  z dopiskiem „FERIADA 2018”, numerem turnusu, grupy oraz imieniem i nazwiskiem dziecka,
  • dostarczenia wydrukowanego i podpisanego oryginału formularza oraz potwierdzenia wpłaty do Działu Organizacyjnego Pałacu Młodzieży (pok. 03)

Po złożeniu formularza wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty we wskazanym terminie kandydat jest uczestnikiem PÓŁKOLONII „FERIADA 2018”. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z  powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogły zająć dzieci wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń. 

Zajęcia w grupach oraz informacje o cateringu

Uczestnicy PÓŁKOLONII „FERIADA 2018”:

  • przychodzą na zajęcia punktualnie,
  • przestrzegają  zasad  obowiązujących  w  „Regulaminie  uczestnika  PÓŁKOLONII  „FERIADA 2018”,
  • wykonują  polecenia prowadzących zajęcia, wychowawców i opiekunów,
  • posiadają  obuwie zmienne sportowe oraz strój dostosowany do zajęć odbywających się w sali gimnastycznej,
  • nie opuszczają sal zajęciowych bez zgody wychowawcy.

Organizator w ramach uiszczonej opłaty (160 zł) zapewnia uczestnikom opiekę wykwalifikowanej kadry oraz poczęstunek w formie cateringu (śniadanie oraz dwudaniowy obiad). Organizator informuje, że nie ma możliwości obniżenia opłaty z tytułu rezygnacji z całości lub części w/w poczęstunku (śniadanie i obiad).  Odpowiedzialność organizatorów za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia. Sposób opuszczania placówki przez jej uczestników określa oświadczenie rodziców (powrót samodzielny bądź odbiór przez osobę wskazaną w oświadczeniu) zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć.

 

Wykreślenie z listy uczestników PÓŁKOLONII „FERIADA 2018”

Rodzic/opiekun może wykreślić dziecko z listy uczestników PÓŁKOLONII „FERIADA 2018” osobiście, poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia, dostępnego w Dziale Organizacyjnym Pałacu Młodzieży. Tylko w uzasadnionych przypadkach (np. choroba dziecka potwierdzona zaświadczeniem lekarskim) istnieje możliwość zwrotu części opłaty za zajęcia. W przypadku samodzielnego oddalania się od opiekunów, niewykonywania poleceń wychowawców a także rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej uczestnik może być ukarany upomnieniem bądź wykluczeniem z udziału w półkoloniach.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe uczestników przekazane Organizatorowi będą przez niego przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j z późn. zm.) i w celu realizacji i organizacji Półkolonii. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne  dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Półkoloniach. Każdy uczestnik Półkolonii ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do  ich poprawiania i usunięcia. Pałac Młodzieży – PCE jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

 

Rozpowszechnianie wizerunku

Zgłoszenie dziecka do udziału w półkoloniach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez jego rodziców/ opiekunów prawnych na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka oraz opublikowanie jego osiągnięć (w tym wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie, nadanie, użyczenie) na terenie placówki, stronie internetowej (w tym portalach społecznościowych) oraz w publikacjach i folderach itp. wydawnictwach Pałacu Młodzieży lub innych instytucji oświatowych i kultury. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie rozpowszechniania w celach niekomercyjnych i z tytułu jej udzielenia rodzice/opiekunowie prawni nie będą domagać się jakiegokolwiek wynagrodzenia.

 

Skargi i wnioski

Rodzic/opiekun  ma prawo złożyć skargę lub wniosek do organizatora. Skargi i wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@palac.szczecin.plRozpatrzenie wniosku lub skargi nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku, wysłanego na adres podany w  formularzu zgłoszeniowym. Decyzja wydana na skutek skargi jest ostateczna i nie służy od niej żadna droga odwoławcza. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygać będą Sądy właściwe miejscowo, ze względu na siedzibę Organizatora.

 

Informacje o alergenach

Informacje o produktach lub substancjach powodujących alergie bądź reakcje nietolerancji, które mogą być zawarte w produktach spożywczych wykorzystanych do przygotowania poczęstunku będą  dostępne w miejscu ich konsumpcji  -  w siedzibie Organizatora (Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych).               

 

Postanowienia końcowe               

Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach PÓŁKOLONII „FERIADA 2018”, jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zasad określonych przez Organizatora.

Uczestnicy PÓŁKOLONII „FERIADA 2018” obowiązani są śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl oraz stosować się do nich.  Regulamin obowiązuje od 04.01.2018 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu.  Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie internetowej.